Sąlygos

 Internetinės parduotuvės makanada.lt prekių pirkimo – pardavimo ir registracijos taisyklės
 
1.       Bendrosios nuostatos:
 
1.1.          Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Užsakovui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš besąlygiškai sutinku su prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis  internetinėje parduotuvėje „Makanada.lt““), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Užsakovo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje „Makanada.lt“  ar kitu nuotoliniu būdu susijusias nuostatas, sudarant nuotolinę sutartį. Nuotolinė sutartis yra verslininko ir vartotojo sutartis, sudaroma pagal organizuotą nuotolinio pirkimo – pardavimo ar paslaugų teikimo sistemą, verslininkui ir vartotojui fiziškai nesant kartu vienoje vietoje ir iki sutarties sudarymo bei sutarties sudarymo metu naudojant tik ryšio priemones (užsakant internetu, telefonu, elektroniniu paštu).
1.2.          Nuotolinė sutartis tarp Užsakovo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Užsakovas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, pažymi varnelę prie teiginio „Aš besąlygiškai sutinku su prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis  internetinėje parduotuvėje „Makanada.lt“.
1.3.          Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
2.       Asmens duomenų apsauga:
2.1.          Užsakovas užsakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą bei gali nurodyti savo lytį ir amžių. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
2.2.          Užsakovas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog 2.1. punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje „Makanada.lt”,  Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.3.          Užsakovas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.4.          Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Užsakovo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Užsakovo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Užsakovo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
 
Šalių teisės ir pareigos
3.       Užsakovas turi teisę:
3.1.   Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje šių Pirkimo pardavimo taisyklių ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2.   Užsakovas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis CK straipsniuose 6.22810  ,,Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties“ bei 6.22811 ,,Sutarties atsisakymo teisinės pasekmės“ nustatyta tvarka (galioja nuo 2015-01-01). Pirkėjas atsisakant prekės turi užtikrinti, kad:
·         Grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje (prekės apžiūrėjimui tik pakuotės užklijavimo juostų perpjovimas nelaikomas kaip pakuotės pažeidimas);
·         Prekės prekinė išvaizda yra nepakitusi (su etiketėmis, apsauginėmis plėvelėmis ir kt.), pirkėjo nesugadinta, nesutepta, nesulaužyta ir prekė yra nesurinkta bei nebandyta rinkti, kitaip tai jau bus laikoma prekės išvaizdos pakitimais ir prekė bus nepriimama atgal;
·         Grąžinamos prekės komplektacija yra tokia pati, kokią Užsakovas gavo;
·         Jeigu prekės grąžinimo priežastis yra netinkama prekės kokybė ar neatitiktis atsiradusi ne dėl Užsakovo kaltės, pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę į kitą tinkamos kokybės prekę arba, jeigu to padaryti neįmanoma, grąžinti pirkėjui pinigus, įskaitant ir pinigus, sumokėtus už papildomas paslaugas (pristatymas į namus);
·         Jeigu pirkėjas atsisako kokybiškos prekės  - pinigai už suteiktas papildomas paslaugas (pristatymas į namus) yra negrąžinami.
3.3.    Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Užsakovas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ir buvo grąžinama tik originalioje pakuotėje.
3.4.    Tuo atveju, kai bent viena iš esančių prekių neatitinka Taisyklių 4.3. punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamas prekes.
3.5.    Užsakovo teisė atsisakyti nuotolinės prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Pardavėju, netaikoma:
  • sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra pagamintos iš anksto, ir kurios gaminamos, atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, taip pat dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;  
3.6.    Prašyti už papildomą mokestį suteikti pogarantinį aptarnavimą.
3.7.    Reikalauti pakeisti nekokybiškas prekes bei pašalinti prekių  komplektų dalių kiekio trūkumus, o atsiradus poreikiui, įvykdyti prekių garantinį aptarnavimą.
 
4.       Užsakovo įsipareigojimai
4.1.    Užsakovas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą ir priimti prekes šiose taisyklėse numatyta tvarka.
4.2.    Užsakovas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Užsakovas praranda savo prisijungimo duomenis,  jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.
4.3.    Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.4.    Garantinio laikotarpio metu naudoti prekes pagal  tiesioginę paskirtį, laikantis atitinkamų jų dalių priežiūros ir eksploatavimo taisyklių.
4.5.    Pirkėjas įsipareigoja laikytis šiose taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų.
5.       Pardavėjas turi teisę
5.1. Jei Užsakovas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui bei saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar nutraukti jam galimybę naudotis internetine parduotuve makanada.lt.
5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
5.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
5.4. Užsakymo atsisakymo atveju (ne dėl pardavėjo kaltės), pardavėjas pasilieka pilną teisę negrąžinti pirkėjui avansinio apmokėjimo įmokos.
5.5.         Atidėti Užsakymo terminą, jei Užsakovas nustatyta tvarka pakeičia Užsakymo komplektaciją.
5.6.          Reikalauti apmokėti už užsakytu prekių saugojimą:
  • Jeigu gavus Pranešimą apie pristatymą bei pasibaigus prekių Perdavimo terminui Užsakovas per 3 (tris) kalendorines dienas neatsiima Prekių ir nepateikia prašymo dėl jo saugojimo.
  • Jeigu gavus Pranešimą apie pristatymą bei pasibaigus Prekių saugojimo terminui Užsakovas per 3 (tris) kalendorines dienas neatsiima Prekių.
5.7.          Sutarties pakeitimo ar nutraukimo laikotarpiu atsisakyti šios sutarties ir grąžinti Užsakovui visus Užsakovo sumokėtus pinigus.
 
6.       Pardavėjo  įsipareigojimai
 
6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (registruotis Internetinės parduotuvės sistemoje, sudaryti Internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakymą).
6.2.  Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Užsakovo užsakytų prekių pristatymą jo nurodytu adresu 9.2. punkte nurodytomis taisyklėmis.
6.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pateikti Užsakovui užsakytos prekės, įsipareigoja Užsakovui pasiūlyti analogišką prekę, o Užsakovui atsisakius priimti prekės analogą grąžinti pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą.
6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Užsakovui anuliuoti jo užsakymą, jeigu užsakovas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas, kai moka pavedimu.
6.5.    Pardavėjas  įsipareigoja  užtikrinti  prekių kokybę pagal gamintojo standartus ir reikalavimus, taikomus Lietuvos Respublikoje arba atitinkamoje prekių gamintojo šalyje.
6.6.    Pardavėjas įsipareigoja  esant brokui, jei yra galimybė taisyti nekokybiškas prekes , komplektų dalis arba pakeisti jas. Remonto atlikimo terminas iki 60 darbo dienų, brokuotų detalių keitimo terminas – iki 60 darbo dienų. Transporto išlaidas, susijusias su garantiniu ir pogarantiniu remontu apmoka Užsakovas.
 
 
7.       Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
 
7.1 Prekių kainos internetinėje parduotuvėje makanada.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada keisti prekių kainas. Galutinė užsakymo suma galioja ta, kurią Pirkėjas pirkimo metu jau apmokėjo pagal savo krepšelį arba pagal sąskaitą, siųstą elektroniniu paštu. Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekių pristatymo būdą.
7.2. Pardavėjas turi teisę keisti Internetinėje parduotuvėje nurodytą prekės kainą po užsakymo pateikimo, jeigu tai yra susiję su prekės savikainos padidėjimu, techninėmis informacinės sistemos klaidomis Internetinėje parduotuvėje arba su prekės pardavimu Pirkėjui susijusiomis išlaidomis. Pasikeitus prekės kainai, Pardavėjas nedelsdamas informuoja Pirkėją. Pirkėjas turi teisę nesutikti su tokiu prekės kainos pakeitimu ir anuliuoti pateiktą užsakymą. Šalys susitaria, kad dėl užsakymo anuliavimo atsiradę nuostoliai nėra atlyginami.
7.3. Užsakovas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:
          7.3.1. naudodamas elektroninę bankininkystę – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjui, turinčiam elektroninės bankininkystės sutartį, mokant už prekes šiuo būdu, mokėjimo paskirties laukelyje būtina nurodyti užsakymo numerį,
vardą ir pavardę bei mokėjimo paskirtį. Pinigus Pirkėjas perveda į UAB “Makanada” esančią banko sąskaitą. Atsakomybė už pinigų pervedimo ir duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
         7.3.2. sumokėdamas už prekę grynaisiais pinigais Užsakovui patogiame banke. Pirkėjui už prekes mokant šiuo būdu, mokėjimo paskirties laukelyje būtina nurodyti užsakymo numerį ,vardą ir pavardę bei mokėjimo paskirtį Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią Internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje;
        7.3.3. sumokėdamas už prekę prekės atsiėmimo metu – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas atlieka apmokėjimą kurjerių tarnybos darbuotojui, pristačiusiam prekę.
7.4.    Užsakovas pasirinkus Pirkimo pardavimo taisyklių 7.3.1 ir 7.3.2 punktuose numatytą mokėjimo būdą, Užsakovas įsipareigoja atlikti išankstinį apmokėjimą už prekes. Užsakovui pasirinkus Pirkimo pardavimo taisyklių 7.3.1 ir 7.3.2 punktuose nurodytus mokėjimo už prekes būdus, prekių siuntinys pradedamas formuoti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos. Užsakovui pasirinkus Pirkimo pardavimo taisyklių 7.3.3 punkte numatytą mokėjimo už prekes būdą, prekių siuntinys pradedamas formuoti ir pristatymo terminas skaičiuojamas nuo Užsakovo užsakymo gavimo dienos.
8.       Prekių pristatymas:
8.1.          Užsakovas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
8.2.          Užsakovas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Užsakovo pateiktais duomenimis, Užsakovas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8.3.          Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Užsakovui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Užsakovo kaltės arba dėl nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių.
8.4.          Prekių pateikimo Užsakovui metu Užsakovas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę, kiekį, kokybę ir kompletaciją bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Užsakovui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Užsakovas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Užsakovui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Užsakovą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
8.5. Transporto įmonė įsipareigoja iškrauti prekes iš automobilio ir užnešti į paruoštą vietą (būtinas tvirtas pagrindas, patogus privažiavimas, vieta neapkrauta kitais daiktais ir pan.). Nesudarius tokių sąlygų, vežėjas prekes gali grąžinti į savo sandėlį. Tokiu atveju reikės iš naujo derinti papildomą užsakymo pristatymo laiką ir sąlygas.
8.6.    Į prekių pristatymo kainą nėra įskaičiuota užnešimo paslauga.
8.7.   Pardavėjas pateikia prekes Užsakovui iš anksto su Pirkėju suderintais terminais. Kartu Užsakovas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsdamas susisiekti su Užsakovu ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
8.8. Prekes pristačius Užsakovo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Užsakovui yra perduotos. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Užsakovas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Užsakovas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu.
 
9.       Pardavėjo perspėjimai:
9.1.   Vidaus ir lauko durys yra gaminamos pagal tam tikras durų gamybos technologijas, kurios nesuteikia galimybės tinkamai pritaikyti duris patalpoms, kuriose yra statybinis brokas ( sienų ir grindų nelygumai, arba sienų kampų statmenų neatitikimas standartams) arba inžinerinės komunikacijos išdėstytos durų surinkimo vietose. Taip pat Pardavėjas negarantuoja prekių, įsigytų ne „makanada.lt“, suderinamumo komplektacijoje.
9.2.    Vidaus durys pritaikytos buitiniam naudojimui apšildomose patalpose be didelių temperatūros ir drėgnumo svyravimų bei negali būti naudojami aktyvių cheminių medžiagų arba padidinto drėgnumo aplinkoje.
9.3.    Vidaus durys yra gaminamos iš natūralios faneruotės arba laminato, kurio (-ios) tekstūros raštas, raibumas ir (ar) atspalvis gali skirtis. Laikui bėgant faneruoti arba laminuoti gaminiai gali keisti atspalvį: patamsėti, pašviesėti ir (ar) nublukti dėl gaunamos šviesos intensyvumo. Tarp gaminiu, jų nuotraukų kataloguose ir pateiktų pavyzdžių galimi atspalvių, tekstūros, raštų skirtumai. Natūralios faneruotės arba laminato tekstūros, raštų ir (ar) atspalvio nevienodumai, taip pat beicuotų gaminių atspalvio nevienodumai nelaikomi gaminių kokybes trūkumu.
9.4.    Jei gaminiai yra užsakomi skirtingu metu (t.y. ne tą pačią dieną) , tai jie bus gaminami skirtingomis gamybos partijomis ir todėl gali skirtis skirtingų partijų prekių padengimo atspalvis ir (ar) tekstūra.
9.5.    Garantija negalioja, jei Užsakovas sumontavo prekes nesilaikant montavimo instrukcijos reikalavimų; jei defektai atsirado dėl prekių naudojimo ir priežiūros, nesilaikant nurodytų taisyklių, atsiradusiems prekių naudojimo metu.
9.6.    Garantija nėra taikoma (negalioja) natūraliems medžio ir paviršių pokyčiams, natūraliam susidėvėjimui, stiklo dūžiui, medžiagos mechaniniams pažeidimams bei nuostoliams, atsirandantiems dėl netinkamo naudojimo ar elgesio, dėl trečiųjų asmenų ar naminių gyvūnų įsikišimo (pažeidimų ir pan.), užteršimo, nelaimingų ar nenugalimos jėgos aplinkybių poveikiui.
       
10.    Prekių grąžinimas :
10.1.  Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Nr. 738 ,,Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (galioja nuo 2014-07-29) bei vadovaujantis CK straipsniuose 6.22810 ir 6.22811 nustatyta tvarka (galioja nuo 2015-01-01).
10.2.  Jei Užsakovas atsisako prekės(ių) pirkimo-pardavimo sutarties, kaip tai numato Taisyklių 3.2. p., prekės grąžinamos Pardavėjo sąskaita per 15 dienų nuo Užsakovo pranešimo raštu apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą.
10.3.  Prekės, kurių Užsakovui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis), keičiami ir priimami iš pirkėjo per 14 d. terminą nuo prekių pristatymo dienos. Prekė(ės) grąžinama Užsakovo sąskaita.
           10.3.1. Už daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Užsakovas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir tinkamai   supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamo daikto.
          10.3.2. Prekės nebus priimamos atgal, jei buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).
10.4.   Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Nr. 738 ,,Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (galioja nuo 2014-07-29) bei vadovaujantis CK straipsniuose 6.22810 ir 6.22811 nustatyta tvarka (galioja nuo 2015-01-01).
10.5.  Grąžinamas prekes Užsakovas gali pristatyti pats darbo dienomis į Klaipėdoje esančius pardavėjo sandėlius arba atsiųsti naudodamasis savo pasirinkto ar Pardavėjo kurjerio paslaugomis. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Kai pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Užsakovui už prekę(es) sumokėtus pinigus.
10.6.  Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Užsakovo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
10.7.  Jeigu prekių grąžinimas vyksta ne dėl prekės netinkamos kokybės, už papildomas sumokėtas paslaugas (pristatymas į namus ) pinigai negrąžinami.
10.8.  Užsakovas prekės negali grąžinti tuomet, kada sudaroma nuotolinė sutartis perkant prekes, pagamintas pagal specialius vartotojo nurodymus (pvz.nestandartiniai matmenys) arba kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą (pvz.spalvos/ medžiagiškumo pakeitimas), taip pat, dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms. (CK 6.22810)
 
11.    Šalių atsakomybė:
11.1.    Užsakovas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Užsakovas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
11.2.    Užsakovas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetinės parduotuvės sistema.
11.3.    Užsakovas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Internetinės parduotuvės naudodamas Užsakovo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Užsakovas.
11.4.    Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Užsakovas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Pirkimo pardavimo sąlygomis, nors tokia galimybė Užsakovui  buvo suteikta.
 11.5.    Pardavėjas nėra atsakingas už Internetinėje parduotuvėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims neatstovauja.
11.6.    Žalos atveju, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
12.    Sutarties nutraukimas:
12.1.       Ši sutartis gali būti nutraukta LR Civiliniame kodekse numatytais atvejais ir tvarka.
12.2.       Sutartis gali būti  nutraukta vienašališkai  šiais atvejais:
               12.2.1.   Užsakovo iniciatyva per Sutarties pakeitimo ar nutraukimo terminą (Užsakovui pateikus raštišką pareiškimą nutraukti sutartį).
               12.2.2.   Pardavėjo iniciatyva gali būti nutraukta sutartis, jei nesilaikoma apmokėjimo sąlygų, t.y. nesumokama visa pinigų suma už užsakymą, dėl nevykdymo kitų esminių įsipareigojimų pagal šią sutartį, Pardavėjo iniciatyva per Sutarties pakeitimo ar nutraukimo terminą, kai Pardavėjas atsisako sutarties ir grąžina Užsakovui visus Užsakovo sumokėtus pinigus.
13.    Kiti klausimai:
13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Užsakovo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
13.2.  Užsakovas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
13.3.  Užsakovas turi nedelsiant informuoti pardavėją apie savo pavardės, adreso, telefono numerio pasikeitimus, kitaip jam tenka atsakomybė už dėl to susidariusius nuostolius. Neįvykdęs šių reikalavimų Užsakovas negali pareikšti pretenzijų, jog kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal šiuos rekvizitus.
13.4. Durų komplektai yra sudaromi pagal užsakymo specifikaciją, kuri yra pateikiama Užsakovo užsakyme.
 
14. Baigiamosios nuostatos
14.1. Šios sąlygos sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
14.2. Šių sąlygų pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
arba +370 650 70622