Sąlygos

Privatumo politika
 
       Šioje Privatumo politikoje MB „ Durų sala“ (įmonės kodas 305350687, būveinės adresas Kalnupės 11A- 35, Klaipėda) pateikia informaciją apie tai, kaip tvarkomi fizinių asmenų duomenys ir kaip apsaugomi mūsų žinioje esantys Jūsų duomenys.
       Prašome Jūsų atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad žinotumėte, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis.
 
 Teisė tvarkyti Jūsų asmens duomenis
      Mes tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, dėl kurių tvarkymo Jūs savanoriškai sutikote, ar kurie tvarkomi pagal sutartinius santykius, Lietuvos respublokoje galiojančius teisės norminius aktus , ir kurie tvarkomi mūsų teisėtiems interesams ginti.
       Mes apsaugome informaciją, kurią Jūs mums teikiate, ir mes įsipareigojame apsaugoti taip pat tą informaciją, kurią apie Jus gavome iš kitų asmenų.
 
 Kokius Jūsų asmens duomenis mes galime tvarkyti
       Ši Privatumo politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos Jūs mums teikiate ar kuriuos mes gauname dėl bendrdarbiavimo su Jumis. Šioje Privatumo politikoje „Asmens duomenimis“ laikoma bet kokia su Jumis susijusi informaciją, leidžianti tiesiogiai ar netiesiogiai Jus identifikuoti (ypač naudojant Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą), taip pat bet kokia kita informacija apie Jus, įgyta naudojant su Jumis susijusią informaciją. Pavyzdžiui, jei Jūs, norėdami dirbti mūsų įmonėje, nusiunčiate mums savo CV, mes Jūsų pateiktą informaciją naudosime tik įvertinti, ar Jūsų kandidatūra atitinka galiojantą darbo vietos pasiūlymą.
     Pateikdami mums savo duomenis Jūs suvokiate ir visiškai sutinkate su tuo, kad mes apdorojame Jūsų asmens duomenis pagal šia Privatumo politiką ir Lietuvos Respubloikoje galiojančius ir taikomus teisės aktus.
 
Kada mes turime teisę atskleisti Jūsų duomenis
      Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami mūsų įmonėje vidiniais administravimo tikslais.
      Tretiesiems asmenims Jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti tokias atvejais:
§ Perduodant informaciją apie Jus mūsų partneriams, kurie teikia mums skirtingas paslaugas, siekiant įgyvendinti Jūsų reikalavimus;
§ Parduodant Jums prekę;
§ Vykdant šalių sudarytą sutartį
      Mes neperduodame informacijos apie Jus tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikia mūsų teisėtiems, sutartiniams ar komerciniams tikslams pasiekti, ir jei tai leidžiama ar nustatyta Lietuvos respublikoje galiojančiais teisės aktais.
      Lietuvos Respubikoje galiojančiuose teisės norminiuose aktuose numatytais atvejais mes galime atskleisti pavyzdžiui informaciją apie Jūsų darytus pirkimus ir gautas paslaugas mūsų parduotuvėje, Jūsų apsilankymus mūsų internetinėje svetainėje ir kitą informaciją apie Jus tokias atvejais:
§ Laikantis Lietuvos respublikoje galiojančių norminių aktų ir juose nustatytos procesinės tvarkos;
§ Jei mes sąžiningai manome, kad atskleisti informacijąbūtina, siekiant apginti mūsų teises;
§ Siekiant apsaugoti Jūsų ar kitų asmenų saugumą;
§ Siekiant išvengti nusikalstamų veikų ar atliekant tyrimą;
§ Atsakant į valstybinių institucijų prašymus.
Taip pat tais atvejais, kai dėl Jūsų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo mes galime patirti nuostolių, mes turime teisę kreiptis į teismą,policiją, draudikus, siųsti duomenis apie Jūsų neįvykdytus įsipareigojimus skolų išieskojimo paslaugų teikėjams ir tieisinių paslaugų teikėjams.
 
Duomenų saugumas ir saugojimas
Mūsų įmonė imasi visų priemonių, kad apsaugotų Jūsų asmeninius duomenis, įgyvendindama teisės aktų numatytas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų. Mes dedame pagrįstas pastangas, kad Jūsų pateikti duomenys būtų saugūs 3 (trejus) metus nuo jų pateikimo. Suėjus šiam terminui, Mes sunaikinsime Jūsų pateiktą informaciją.
 
ID adresai
Jūsų IP adresas yra numeris, kuris suteikiamas Jūsų kompiuteriui, kai prisijungiate prie interneto, ir lankotės internetinėse svetainėse, įskaitant mūsų internetinę svetainę.
 
Kokią informaciją apie savo asmens duomenis galite iš mūsų gauti
 Jūs turite teisę gauti tokią informaciją apie savo asmens duomenis , kuriuos mes tvarkome : tvarkymo tikslą , teisinį pagrindą, kam perduodame jūsų duomenis (jei tokios informacijos atskleidimas nedraudžiamas įstatymu). Taip pat turite teisę reikalauti , kad mes Jums pateiktume informaciją apie tai, kokius Jūsų asmens duomenys mes tvarkome . Taip pat turite teisę nemokamai gauti dokumentų, kuriose nurodyti Jūsų asmens duomenys, kopijas.
 Turite teisę bet kuriuo metu pareikalauti, kad mes atnaujintumėme , pataisytumėme ar ištrintumėme (jei tai nedarys mūsų komercinei veiklai ir nėra draudžiama įstatymu) Jūsų asmens duomenis. Mes galime nepatenkinti Jūsų prašymo, jei jis kelia grėsmę kitų asmenų teisėms arba Jūsų prašymas yra nepagrįstas, pakartotinas ar jam patenkinti turėtame skirti neproporcingai daug pastangų ir resursų. Bet kuriuo atveju privalome laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės norminių aktų, galinčių uždrausti mums trinti informaciją apie Jūsų asmens duomenis.
 Jūs privalote pakartotinai pateikti mums informaciją, jei Jūsų pateikti asmens duomenys (pavyzdžiui, pavardė) pasikeitė, taip pat jei nustatėte, kad Jūsų asmens duomenys , kuriuos tvarkome, yra netikslūs ar atnaujinti.
 Mes darome viską, ką galime, kad apsaugotume mūsų žinioje esančius asmens duomenis. Tačiau, jei manote, kad esame pažeidę jūsų teises, prašome susisiekti su mumis, pasinaudojant toliau pateikta kontaktine informacija, kad mes galėtume kuo greičiau išspręsti susidariusią situaciją. Taip pat turite teisę pateikti skundą dėl su mumis neišspręsto ginčo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 
Privatumo politikos pakeitimai
Mes bet kurio metu galime pakeisti ir papildyti šią Privatumo politiką. Savo internetinėje svetainėjenurodysime informaciją (datą) apie tai, kada privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta.
 
Baigiamosios nuostatos
Šioms Privatumo nuostatoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei dėl šio privatumo politikos aprašymo Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis el. paštu info@makanada.eu
 
 

 
1.       1.1.          Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Užsakovui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš besąlygiškai sutinku su prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis  internetinėje parduotuvėje „Makanada.lt““), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Užsakovo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje „Makanada.lt“  ar kitu nuotoliniu būdu susijusias nuostatas, sudarant nuotolinę sutartį. Nuotolinė sutartis yra verslininko ir vartotojo sutartis, sudaroma pagal organizuotą nuotolinio pirkimo – pardavimo ar paslaugų teikimo sistemą, verslininkui ir vartotojui fiziškai nesant kartu vienoje vietoje ir iki sutarties sudarymo bei sutarties sudarymo metu naudojant tik ryšio priemones (užsakant internetu, telefonu, elektroniniu paštu).
1.3.          Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
Asmens duomenų apsauga:
2.2.          Užsakovas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog 2.1. punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje „Makanada.lt”,  Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.4.          Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Užsakovo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Užsakovo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Užsakovo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
 
3.       3.1.   Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje šių Pirkimo pardavimo taisyklių ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.
Grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje (prekės apžiūrėjimui tik pakuotės užklijavimo juostų perpjovimas nelaikomas kaip pakuotės pažeidimas);
·         Grąžinamos prekės komplektacija yra tokia pati, kokią Užsakovas gavo;
·         Jeigu pirkėjas atsisako kokybiškos prekės  - pinigai už suteiktas papildomas paslaugas (pristatymas į namus) yra negrąžinami.
3.4.    Tuo atveju, kai bent viena iš esančių prekių neatitinka Taisyklių 4.3. punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamas prekes.
sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra pagamintos iš anksto, ir kurios gaminamos, atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, taip pat dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;  
3.7.    Reikalauti pakeisti nekokybiškas prekes bei pašalinti prekių  komplektų dalių kiekio trūkumus, o atsiradus poreikiui, įvykdyti prekių garantinį aptarnavimą.
 
Užsakovo įsipareigojimai
4.2.    Užsakovas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Užsakovas praranda savo prisijungimo duomenis,  jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.
4.4.    Garantinio laikotarpio metu naudoti prekes pagal  tiesioginę paskirtį, laikantis atitinkamų jų dalių priežiūros ir eksploatavimo taisyklių.
5.       5.1. Jei Užsakovas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui bei saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar nutraukti jam galimybę naudotis internetine parduotuve makanada.lt.
5.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
5.5.         Atidėti Užsakymo terminą, jei Užsakovas nustatyta tvarka pakeičia Užsakymo komplektaciją.
Jeigu gavus Pranešimą apie pristatymą bei pasibaigus prekių Perdavimo terminui Užsakovas per 3 (tris) kalendorines dienas neatsiima Prekių ir nepateikia prašymo dėl jo saugojimo.
5.7.          Sutarties pakeitimo ar nutraukimo laikotarpiu atsisakyti šios sutarties ir grąžinti Užsakovui visus Užsakovo sumokėtus pinigus.
 
Pardavėjo  įsipareigojimai
 
6.2.  Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Užsakovo užsakytų prekių pristatymą jo nurodytu adresu 9.2. punkte nurodytomis taisyklėmis.
6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Užsakovui anuliuoti jo užsakymą, jeigu užsakovas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas, kai moka pavedimu.
6.6.    Pardavėjas įsipareigoja  esant brokui, jei yra galimybė taisyti nekokybiškas prekes , komplektų dalis arba pakeisti jas. Remonto atlikimo terminas iki 60 darbo dienų, brokuotų detalių keitimo terminas – iki 60 darbo dienų. Transporto išlaidas, susijusias su garantiniu ir pogarantiniu remontu apmoka Užsakovas.
 
 
Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
7.1 Prekių kainos internetinėje parduotuvėje makanada.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada keisti prekių kainas. Galutinė užsakymo suma galioja ta, kurią Pirkėjas pirkimo metu jau apmokėjo pagal savo krepšelį arba pagal sąskaitą, siųstą elektroniniu paštu. 7.2. 7.3. Užsakovas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:
          7.3.1. naudodamas elektroninę bankininkystę – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjui, turinčiam elektroninės bankininkystės sutartį, mokant už prekes šiuo būdu, mokėjimo paskirties laukelyje būtina nurodyti užsakymo numerį,
Pinigus Pirkėjas perveda į UAB “Makanada” esančią banko sąskaitą. Atsakomybė už pinigų pervedimo ir duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
vardą ir pavardę bei mokėjimo paskirtį7.4.    Užsakovas pasirinkus Pirkimo pardavimo taisyklių 7.3.1 ir 7.3.2 punktuose numatytą mokėjimo būdą, Užsakovas įsipareigoja atlikti išankstinį apmokėjimą už prekes. Užsakovui pasirinkus Pirkimo pardavimo taisyklių 7.3.1 ir 7.3.2 punktuose nurodytus mokėjimo už prekes būdus, prekių siuntinys pradedamas formuoti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos. Užsakovui pasirinkus Pirkimo pardavimo taisyklių 7.3.3 punkte numatytą mokėjimo už prekes būdą, prekių siuntinys pradedamas formuoti ir pristatymo terminas skaičiuojamas nuo Užsakovo užsakymo gavimo dienos.
Prekių pristatymas:
8.2.          Užsakovas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Užsakovo pateiktais duomenimis, Užsakovas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8.4.          Prekių pateikimo Užsakovui metu Užsakovas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę, kiekį, kokybę ir kompletaciją bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Užsakovui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Užsakovas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Užsakovui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Užsakovą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
8.6.    Į prekių pristatymo kainą nėra įskaičiuota užnešimo paslauga.
8.8. Prekes pristačius Užsakovo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Užsakovui yra perduotos. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Užsakovas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Užsakovas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu.
 
Pardavėjo perspėjimai:
9.2.    Vidaus durys pritaikytos buitiniam naudojimui apšildomose patalpose be didelių temperatūros ir drėgnumo svyravimų bei negali būti naudojami aktyvių cheminių medžiagų arba padidinto drėgnumo aplinkoje.
9.4.    Jei gaminiai yra užsakomi skirtingu metu (t.y. ne tą pačią dieną) , tai jie bus gaminami skirtingomis gamybos partijomis ir todėl gali skirtis skirtingų partijų prekių padengimo atspalvis ir (ar) tekstūra.
9.6.    Garantija nėra taikoma (negalioja) natūraliems medžio ir paviršių pokyčiams, natūraliam susidėvėjimui, stiklo dūžiui, medžiagos mechaniniams pažeidimams bei nuostoliams, atsirandantiems dėl netinkamo naudojimo ar elgesio, dėl trečiųjų asmenų ar naminių gyvūnų įsikišimo (pažeidimų ir pan.), užteršimo, nelaimingų ar nenugalimos jėgos aplinkybių poveikiui.
10.    10.1.  Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Nr. 738 ,,Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (galioja nuo 2014-07-29) bei vadovaujantis CK straipsniuose 6.22810 ir 6.22811 nustatyta tvarka (galioja nuo 2015-01-01).
10.3.  Prekės, kurių Užsakovui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis), keičiami ir priimami iš pirkėjo per 14 d. terminą nuo prekių pristatymo dienos. Prekė(ės) grąžinama Užsakovo sąskaita.
          10.3.2. Prekės nebus priimamos atgal, jei buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).
10.5.  Grąžinamas prekes Užsakovas gali pristatyti pats darbo dienomis į Klaipėdoje esančius pardavėjo sandėlius arba atsiųsti naudodamasis savo pasirinkto ar Pardavėjo kurjerio paslaugomis. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Kai pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Užsakovui už prekę(es) sumokėtus pinigus.
10.7.  Jeigu prekių grąžinimas vyksta ne dėl prekės netinkamos kokybės, už papildomas sumokėtas paslaugas (pristatymas į namus ) pinigai negrąžinami.
11.    11.1.    Užsakovas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Užsakovas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
11.2.    Užsakovas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetinės parduotuvės sistema.
11.3.    Užsakovas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Internetinės parduotuvės naudodamas Užsakovo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Užsakovas.
11.4.    Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Užsakovas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Pirkimo pardavimo sąlygomis, nors tokia galimybė Užsakovui  buvo suteikta.
12.    12.1.       Ši sutartis gali būti nutraukta LR Civiliniame kodekse numatytais atvejais ir tvarka.
               12.2.1.   Užsakovo iniciatyva per Sutarties pakeitimo ar nutraukimo terminą (Užsakovui pateikus raštišką pareiškimą nutraukti sutartį).
13.    13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Užsakovo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
 
13.4. Durų komplektai yra sudaromi pagal užsakymo specifikaciją, kuri yra pateikiama Užsakovo užsakyme.
 
14.1. Šios sąlygos sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.